แง่มุมที่สำคัญของการตั้งครรภ์ของมนุษย์

โมเดลการถ่ายโอนยีนที่เลียนแบบแง่มุมที่สำคัญของการตั้งครรภ์ของมนุษย์ยังช่วยให้นักวิจัยค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ epigenetics มีผลกระทบต่อระยะเวลาที่เกิด สิ่งนี้อาจช่วยให้ตอบคำถามที่ยาวนานเกี่ยวกับว่าความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความเครียดทางสังคมหรือโภชนาการที่ไม่ดีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนที่สำคัญต่อการคลอดทารก

ที่มีสุขภาพดีครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งทำซ้ำได้อย่างต่อเนื่องและอนุญาตให้ไวรัสใส่สารพันธุกรรมของตนลงในจีโนมของสายพันธุ์ ในกรณีของ THE1B มันได้เพิ่มลงไปในจีโนมของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ (มนุษย์ญาติผู้ใกล้ชิดวิวัฒนาการของมนุษย์) 50 ล้านปีมาแล้ว ทีมนักวิจัยได้พัฒนาสมมติฐานว่าการบุกรุกของยีนของเจ้าเอนไทรอยด์ของ THE1B อาจทำให้เกิดการแสดงออกของ CRH ในรกระหว่างตั้งครรภ์